سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396- محورهای تخصصی
محورهای کنفرانس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
• مدل‌سازی ریاضی شبکه‌های بیوشیمیایی (متابولیکی، تنظیمی، سیگنالی و ...)

• واکاوی داده‌های امیکس و ادغام داده‌ها (ژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، پروتئومیکس، متابولومیکس و ...)

• استفاده از رویکرد سامانه‌ها و بررسی برهم‌کنش‌های اجزاء زیستی

• مهندسی متابولیک، ویرایش ژنوم، زیست شناسی مصنوعی (Synthetic Biology) و طراحی مدارهای زیستی

• مدل‌سازی چندمقیاسه و بررسی برهم‌کنش‌های بین سلولی

• کاربرد زیست‌شناسی سامانه‌ها در صنعت و پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396:
http://icsb2018.modares.ac.ir/find.php?item=1.53.11.fa
برگشت به اصل مطلب