سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396- سازمان اصلی
افراد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دکتر سید عباس شجاع الساداتی

دبیر علمی همایش  

دکتر مصطفی قانعی

رئیس همایش

دکتر احسان معتمدیان

دبیر اجرایی همایش

                                                                                                                                                                                                

                                                       

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

نشانی مطلب در وبگاه سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396:
http://icsb2018.modares.ac.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب