سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396- امتیاز بازآموزی
امتیاز بازآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
بسمه تعالــی
مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان
برنامه زیست شناسی سامانه ­های ایران مورخ 8 و 9  اسفند ماه 1396
 
مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه رتبــه امتیاز بازآموزی
فوق تخصص خون و سرطان اطفال 2018 اول 8
دکترا زیست پزشکی سامانه ای 19126 اول 8
دکترا پزشکی مولکولی 1950 اول 8
دکترا زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) 1942 اول 8
کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 14265 اول 8
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1426 اول 8
دکترا ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) 1922 اول 8
دکترا ژنتیک مولکولی 1990 اول 8
کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 1447 اول 8
دکترا بیوشیمی بالینی 1918 اول 8
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 1428 اول 8
فوق تخصص خون و سرطان بالغین 2017 دوم 5.75
دکترای حرفه ای پزشکان عمومی 1510 دوم 5.75
دکترای حرفه ای پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده 1618 دوم 5.75
دکترای حرفه ای داروسازی 1512 دوم 5.75
کارشناسی ارشد داروسازی 1497 دوم 5.75
کارشناسی داروسازی 1132 دوم 5.75
فوق تخصص غدد درون ریزی و متابولیسم 2021 سوم 4
دکترا بیوتکنولوژی دارویی 1974 سوم 4
دکترا زیست مواد دارویی 1981 سوم 4
دکترا ایمنی شناسی 1913 سوم 4
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی 1423 سوم 4
دکترا پروتئومیکس کاربردی 1948 سوم 4
دکترا زیست شناسی تکوینی جانوری 19125 سوم 4
کارشناسی ارشد زیست شناسی تکوینی جانوری 14145 سوم 4
دکترا زیست شناسی سلولی و مولکولی 19122 سوم 4
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 14134 سوم 4
کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی 1158 سوم 4
کارشناسی ارشد زیست شناسی ـ ژنتیک 14139 سوم 4
کارشناسی ارشد زیست شناسی ـ بیوشیمی 14138 سوم 4
کارشناسی ارشد زیست شناسی ـ علوم جانوری 14135 سوم 4
کارشناسی ارشد زیست شناسی 14164 سوم 4
کارشناسی زیست شناسی 1154 سوم 4
تخصص تخصص علوم آزمایشگاهی 1749 چهارم 2.5
دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی 1611 چهارم 2.5
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 14131 چهارم 2.5
کارشناسی علوم آزمایشگاهی 1131 چهارم 2.5
دکترا فرآورده های بیولوژیک 1929 چهارم 2.5
کارشناسی ارشد نظارت بر امور دارویی 1485 چهارم 2.5
 
همچنین اعطای 5  امتیاز به سخنرانان در برنامه­های آموزش مداوم جامعه پزشکی به ازای هر سخنرانی و مجموعا تا 10 امتیاز به هر سخنران و اعطای 2  امتیاز به ارائه دهندگان پوستر به ازای هر مورد و مجموعا تا 5  امتیاز به عنوان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مورد تایید می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران ؛ 8 و 9 اسفند ماه 1396:
http://icsb2018.modares.ac.ir/find-1.89.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب